Kvinnor, migrantsamhällen och media (Koda MLL2WA3W1)

IO4. Mediekunnighet

Arbetsområde 1

Workshop 1: Kvinnor, migrantsamhällen och media

1. Generell Information

Nyckelkompetensens namn:
Analysera budskap inom media

Workshopens namn:

Kvinnor, migrant samhällen och media

Huvudsakliga kursmål:

Huvudsakliga kursmål: 3.1.1 Jämför och kontrastera i vilken omfattning som kvinnliga migranter är representerade inom olika mediaformat.

3.1.2 Urskilja hur livsstil, värderingar och åsikter påverkar medias budskap, innehåll och val.

Arbetsområde:

WA3: Analysera mediers budskap

Tidsåtgång:

4.5 timmar

AC instegsnivå

3

Klassrumsaktivitet

Utåtriktad aktivitet

E-lärande aktivitet

Min. träningsmaterial:

Internetuppkoppling

Beamer och PC

White board

Papper/pennor, post it lappar etc

Extra rum

Annat:

Viktigt att veta

Involverande av tredje part

Behövs särskilda arrangemang

Krävs förberedande arbete för deltagarna

Annat:

Bilagor

2. Didaktisk metod

Delar av workshopen:

Innovativ didaktisk metod som används:

Vad innebär den? :

1:a delen

2:a delen

3:e delen

1.Utspritt lärande

Väldigt komprimerat innehåll, som upprepas tre gånger, med två pauser som varar 10 minuter. Under dessa pauser utförs distraherande aktiviteter såsom fysiska aktiviteter som studenterna utför

2.Tvärgående lärande

Lärande i informella miljöer, såsom museer och fritids kan koppla utbildningens innehåll till problem som är viktiga för studenten i dennes liv. 

3.Lärande genom argumentation

Argumentation är ett medel för att kunna kontrastera ideér, som i sin tur kan bidra till ett fördjupat lärande. Skapa meningsfulla diskussioner genom att ställa öppna frågor, återge kommenterar genom att använda ett vetenskapligt språk och utveckla och använd modeller för att konstruera förklaringar.

4. Tillfälligt lärande​

Tillfälligt lärande kan definieras som en icke planerad eller oavsiktligt lärande. Det kan ske vid genomförandet av en aktivitet som är relaterad till det som ska läras ut. Aktiviteten genomförs inte heller av en lärare.

5.Kontextbaserat lärande

Genom att tolka ny information utifrån var och när det sker och relatera det till vad vi redan vet. Kan vi förstå dess relevans och budskap.

6.Datalogiskt tänkande​

​Dela upp stora problem i mindre delar (sönderdelning), kunna förstå hur dessa problem kan relateras till problem som har lösts tidigare (känna igen mönster), kunna filtrera bort onödiga detaljer (abstraktion), indetifiera och utveckla stegen som r nödvändiga för att hitta en lösning på problemet (algoritms) och identifiera dessa steg (avsökande).

7.Lärande genom praktisk erfarenhet

Ett praktiskt förhållningssätt till lärande, som innebär att studenter måste interagera med sin miljö för att kunna anpassa sig och bidra till sitt lärande. 

8.Förkroppsligat lärande

Förkroppsligat lärande involverar självmedvetenhet om den egna kroppen och hur den interagerar med den verkliga och stimulerande världen för att stödja inlärningsprocessen. ​​

9.Adaptiv lärande

Genom att använda data från studenternas tidigare och nuvarande studier, för att därigenom kunna skapa en personlig studieplan med mål att kunna ta till sig utbildningsinnehåll. Data, såsom tidsåtgång, läsning och källor) kan forma en riktlinje, som hjälper studenten att lära sig utbildningsinnehållet. Adaptiv undervisning kan användas antingen i klassrums aktiviteter eller i en digital miljö, där studenten kan studera i sin egen takt.

10.Känsloanalys

Lärare måste besvara studenternas känslor. De måste också ta studenternas känslor och naturliga mottaglighet i beaktning, för att undervisningen ska bli mer anpassad till studenten som helhet.

3. Olika träningsaktiviteter som har använts

Typ av aktivitet
Del av workshopen

1:a delen

2:a delen

3:e delen

1. Frågetillfälle

2. Fallstudier

3. Diskussioner i små grupper

4. Aktiva sammanfattningar

5. Demonstrationer

6. Lära sig utav verkligheten / scenario från verkligheten

7. Lärlingsutbildning

8. Undervisning med hjälp av bildmanus

9. Aktiviteter utanför klassrummet

10. Problembaserat lärande/ problemlösning

11. Samarbete som förberedelse 

12. Diskussionsfrågor / gruppdiskussion

13. Gruppaktivitet

14. Berättande

15. Använda en tankekarta

16. Brainstorming

17. Instruktionsvideo

18. Rollspel

19. Egen bedömning

20. (Mentor) följa med en individ under dennes arbetsdag

21. Instruktion

22. Evenemangsorganisation

23. Digital träning

24. Pedagogiskt spel

25. Reflektion

26. Coaching

4. Workshopens struktur

1 timma, 45 minuter, Utomstående expertpanel

 

3.1.1 Jämför den omfattning som kvinnliga migranter representeras inom olika medieformer.

 

Aktivitet 1

 • Utbildningsledaren skapar en expertpanel, som även kommer att ha rollen som moderator. Expertpanelen kommer att bestå av utomstående medarbetare, som kommer att leda en debatt som jämför och konstaterar representationen av kvinnliga migranter inom olika medieformer.
 • För att aktiviteten ska bli lyckad, kommer utbildningsledare att förbereda studenterna inför undervisningen genom att dela ut en kort presentation av talaren samt det tema som kommer att behandlas. Varje deltagare kommer att bli ombedd att förbereda åtminstone en fråga, som de vill ställa till expertpanelen.
 • Det är viktigt att diskussionsledaren ger expertpanelen tillräckligt med tid för att svara på frågor från publiken, som består av studenter.
 • Expertpanelen kommer att bidra med möjligheten att upptäcka nya perspektiv gällande representationen av kvinnliga migranter i media. Expertpanelen kommer även att bidra med kunskap inom ämnet/problemet, samt kommer att möjliggöra för ett utbyte av kunskaper och erfarenheter.
 • Som avslutning på expertpanel övningen, ska diskussionsledaren initiera en frågestund, där hela gruppen är delaktig. Frågestunden ska hjälpa deltagarna att reflektera över (i) deras erfarenhet av att delta i en expertpanel och (ii) på vilket sätt aktiviteten har stärkt deras kunskaper och erfarenheter..

Diskussionsledaren ska göra en översyn  av kursmålen och undersöka hur kursmålen har uppfyllts samt identifiera annan kunskap som har tillförts gruppen efter övningen.

Bilagor:

Bilaga 1:  Expertpanel övningen

 

Video: 

1 timma, 45 minuter Påverkan av medias budskap

 

3.1.2 Beskriv hur livsstil, värden och åsikter påverkar medias budskap, innehåll och val.

 

Aktivitet  2

 • Diskussionsledaren kommer att ge gruppen instruktioner angående upplägget för den här specifika aktiviteten; Deltagarna ska forma en anekdot cirkel, som involverar olika typer av berättande och berättelse som ska locka fram frågor för att få deltagarna att dela med sig av sina upplevelser.
 • Diskussionsledaren ska få gruppen att upptäcka ett flertal vardagliga anekdoter, för att deltagarna ska känna sig väl förbereda inför den kommande aktiviteten. Ifall det är lämpligt för gruppen kan diskussionsledaren använda frågor som underlättar berättandet för att underlätta samtalet mellan gruppmedlemmar samt underlätta för deltagarna att dela med sig av sina historier.
 • Om det är möjligt ska gruppen delas upp i mindre grupper, för att deltagarna som deltar i anekdot cirkel övningen, har tillräckligt med tid att ta del av andras och dela med sig av sina egna historier om hur livsstil, värderingar och åsikter påverkar mediers budskap, innehåll och val.

Diskussionsledaren ska göra en översyn  av kursmålen och undersöka hur kursmålen har uppfyllts samt identifiera annan kunskap som har tillförts gruppen efter övningen.

 

Bilagor :

Bilaga 2: Anekdoter

 

Video: 

1 timma

 

3.1.2 Beskriv hur livsstil, värden och åsikter påverkar medias budskap, innehåll och val.

 

Aktivitet  3

 • Diskussionsledaren kommer att introducera aktiviteten som är ett en minuts papper, som kommer att hjälpa deltagarna att reflektera över vad de har lärt sig samt ifall de fortfarande har frågor från de två föregående aktiviteterna.
 • Diskussionsledaren ska förbereda gruppen för aktiviteten genom att (i) förklara en minuts aktiviteten och (ii) ge en överblick, med ett eget exempel utfrågning de två tidigare tillfällena.
 • Målet med en minuts pappers övningen är att få deltagarna att reflektera över  vad de har lärt sig och om de fortfarande har frågor eller har ytterligare frågor som har uppkommit under de tidigare aktiviteterna.
 • Diskussionsledaren ska avsluta övningen genom att be varje deltagare presentera sitt en minuts papper.
 • Diskussionsledaren ska göra en översyn  av kursmålen och undersöka hur kursmålen har uppfyllts samt identifiera annan kunskap som har tillförts gruppen efter övningen.

 

Bilagor:

Bilaga 3: En minuts papper

 

Video: