Mitt drömjobb (Koda SCL3WA5W2)

IO4. Social och medborgerliga

Arbetsområde 5

Workshop 2: Mitt drömjobb

1. Generell Information

Nyckelkompetensens namn:
Social och medborgerlig

Workshopens namn:

Mitt drömjobb

Huvudsakliga kursmål:

5.2.1 Få en förståelse för de egna kompetenserna och utvecklingsbehoven och hur dessa relateras till sociala och medborgerliga kompetenser

5.2.2 Gör de första karriärvalen

Arbetsområde:

WA5: Förbättringsmöjligheter

Tidsåtgång:

4 timmar

AC instegsnivå

3

Klassrumsaktivitet

Utåtriktad aktivitet

E-lärande aktivitet

Min. träningsmaterial:

Internetuppkoppling

Beamer och PC

White board

Papper/pennor, post it lappar etc

Extra rum

Annat:

Ett stort antal tidningar behövs till aktiviteten som innehåller många bilder, 12-15 A5 papper (beroende på gruppens storlek)

Viktigt att veta

Involverande av tredje part

Behövs särskilda arrangemang

Krävs förberedande arbete för deltagarna

Annat:

Bilagor

2. Didaktisk metod

Delar av workshopen:

Innovativ didaktisk metod som används:

Vad innebär den? :

1:a delen

2:a delen

3:e delen

1.Utspritt lärande

Väldigt komprimerat innehåll, som upprepas tre gånger, med två pauser som varar 10 minuter. Under dessa pauser utförs distraherande aktiviteter såsom fysiska aktiviteter som studenterna utför

2.Tvärgående lärande

Lärande i informella miljöer, såsom museer och fritids kan koppla utbildningens innehåll till problem som är viktiga för studenten i dennes liv. 

3.Lärande genom argumentation

Argumentation är ett medel för att kunna kontrastera ideér, som i sin tur kan bidra till ett fördjupat lärande. Skapa meningsfulla diskussioner genom att ställa öppna frågor, återge kommenterar genom att använda ett vetenskapligt språk och utveckla och använd modeller för att konstruera förklaringar.

4. Tillfälligt lärande​

Tillfälligt lärande kan definieras som en icke planerad eller oavsiktligt lärande. Det kan ske vid genomförandet av en aktivitet som är relaterad till det som ska läras ut. Aktiviteten genomförs inte heller av en lärare.

5.Kontextbaserat lärande

Genom att tolka ny information utifrån var och när det sker och relatera det till vad vi redan vet. Kan vi förstå dess relevans och budskap.

6.Datalogiskt tänkande​

​Dela upp stora problem i mindre delar (sönderdelning), kunna förstå hur dessa problem kan relateras till problem som har lösts tidigare (känna igen mönster), kunna filtrera bort onödiga detaljer (abstraktion), indetifiera och utveckla stegen som r nödvändiga för att hitta en lösning på problemet (algoritms) och identifiera dessa steg (avsökande).

7.Lärande genom praktisk erfarenhet

Ett praktiskt förhållningssätt till lärande, som innebär att studenter måste interagera med sin miljö för att kunna anpassa sig och bidra till sitt lärande. 

8.Förkroppsligat lärande

Förkroppsligat lärande involverar självmedvetenhet om den egna kroppen och hur den interagerar med den verkliga och stimulerande världen för att stödja inlärningsprocessen. ​​

9.Adaptiv lärande

Genom att använda data från studenternas tidigare och nuvarande studier, för att därigenom kunna skapa en personlig studieplan med mål att kunna ta till sig utbildningsinnehåll. Data, såsom tidsåtgång, läsning och källor) kan forma en riktlinje, som hjälper studenten att lära sig utbildningsinnehållet. Adaptiv undervisning kan användas antingen i klassrums aktiviteter eller i en digital miljö, där studenten kan studera i sin egen takt.

10.Känsloanalys

Lärare måste besvara studenternas känslor. De måste också ta studenternas känslor och naturliga mottaglighet i beaktning, för att undervisningen ska bli mer anpassad till studenten som helhet.

3. Olika träningsaktiviteter som har använts

Typ av aktivitet
Del av workshopen

1:a delen

2:a delen

3:e delen

1. Frågetillfälle

2. Fallstudier

3. Diskussioner i små grupper

4. Aktiva sammanfattningar

5. Demonstrationer

6. Lära sig utav verkligheten / scenario från verkligheten

7. Lärlingsutbildning

8. Undervisning med hjälp av bildmanus

9. Aktiviteter utanför klassrummet

10. Problembaserat lärande/ problemlösning

11. Samarbete som förberedelse 

12. Diskussionsfrågor / gruppdiskussion

13. Gruppaktivitet

14. Berättande

15. Använda en tankekarta

16. Brainstorming

17. Instruktionsvideo

18. Rollspel

19. Egen bedömning

20. (Mentor) följa med en individ under dennes arbetsdag

21. Instruktion

22. Evenemangsorganisation

23. Digital träning

24. Pedagogiskt spel

25. Reflektion

26. Coaching

4. Workshopens struktur

Tidsåtgång: 1 timma, 20 minuter

 

 

Läranderesultat:

 

5.2.1 Få en förståelse för de egna kompetenserna och utvecklingsbehoven och hur dessa relateras till sociala och medborgerliga kompetenser

 

5.2.2 Gör de första karriärvalen

 

Föreställ dig din dröm

Process:

 • Diskussionsledaren förklarar målen med dagens workshop.
 • Deltagarna delas upp i grupper om 3 till 4 personer i varje grupp. Företrädelsevis med personer som redan känner varandra sedan tidigare.
 • Diskussionsledaren förklarar uppgiften: Använd tidningar för att hitta bilder på ditt drömjobb. Ifall du inte hittar en lämplig bild, skriv några rader bredvid bilden för att förklara vad du menar.
 • Innan deltagarna letar efter bilder, ska de först fundera över vad deras drömjobb innebär och kortfattat presentera det för de andra i gruppen. Använd tre perspektiv för att förklara vad drömjobbet innebär: vad du ska göra, vem din arbetsgivare är och i vilken miljö du ska arbeta (se bilderna i bilaga 1 som kan användas som stöd)
 • Ifall en av deltagarna inte kan komma på ett drömjobb, kan den individen istället beskriva sina utvecklingsområden och vad de vill att ett drömjobb ska innebära.
 • Använd endast hälften av A5 pappret till denna övning. En sida ska lämnas blank eftersom den ska användas vid ett senare tillfälle.
 • Tidsåtgång: 20 minuter
 • Deltagarna arbetar med att välja bilder och klistra upp dem på halva A5 pappret och lägger till korta textstycken bredvid bilderna, om det behövs.
 • Diskussionsledaren går runt och hjälper deltagarna att klargöra sina idéer.

 

Tidsåtgång: 30 minuter

 

 • Diskussionsledaren ber varje deltagare att presentera sitt kollage för resten av gruppen och förklara vad deras drömjobb innebär/vad de förväntar sig av ett drömjobb.
 • Diskussionsledaren utvecklar övningen genom att ställa frågor som handlar om hur deltagarnas har kommit på vilket som är deras drömjobb eller vilket som är ett jobb som de vill arbeta inom. Diskussionsledaren kan ,beroende på deltagarnas presentationer, fråga om deltagarna har tänkt på ett riktigt jobb som de vill arbeta med.

 

Tidsåtgång: 30 minuter

10 minuters paus

 

Bilagor:

Bilaga 1

 

Video: 

Tidsåtgång: 1 timma och 10 minuter

 

Läranderesultat:

 

5.2.1: Få en förståelse för de egna kompetenserna och utvecklingsbehoven och hur dessa relateras till sociala och medborgerliga kompetenser

5.2.2: Gör de första karriärvalen

 

Fortsätt med presentationer

Process:

 • Diskussionsledaren låter deltagarna fortsätta med sina presentationer till dess att alla deltagare har presenterat sitt kollage.

 

Tidsåtgång: 1 timma

10 minuters paus

 

Bilagor :

Video: 

Tidsåtgång: 1 timma och  20 minuter

 

Läranderesultat:

 

5.2.1: Få en förståelse för de egna kompetenserna och utvecklingsbehoven och hur dessa relateras till sociala och medborgerliga kompetenser

5.2.2: Gör de första karriärvalen

 

Räkna med dina kompetenser!

 

Process:

 

 • Deltagarna sitter tillsammans i de grupper som de blev indelade i, under workshopens första del.
 • Diskussionsledaren förklarar nästa uppgift.
 • Inom varje grupp fyller deltagarna i den tomma delen av deras A5 papper. Den här delen ska innehålla en redogörelse för deras kompetenser och positiva egenskaper, till exempel: en vänlig och varm person, bra på att lyssna på andra, bra på att laga mat samt bra på att ta hand om andra.
 • Inom gruppen hjälps deltagarna varandra att fylla i den tomma delen av pappret, genom att komma med kommentarer, idéer och föreställningar av hur de uppfattar de andra gruppmedlemmarna.
 • Det nya innehållet består av deltagarnas egna idéer samt de kommentarer som de enskilda deltagarna har fått av sina gruppmedlemmar.

 

Tidsåtgång: 40 minuter

 

 • Diskussionsledaren låter deltagarna kortfattat presentera sina A5 papper.
 • Diskussionsledaren letar efter paralleller mellan de två halvorna av A5 pappret och lyfter fram dessa paralleller för alla deltagarna. Diskussionsledaren lägger särskilt vikt vid tre olika perspektiv på ett arbete: vad, för vem och var.
 • Diskussionsledaren sammanfattar kortfattat vad deltagarna har gjort och hur dessa steg kan relateras till  deltagarnas  utveckling av en karriärplan och mål med sin karriär.

 

Den här workshopen behövs för uppföljningsaktiviteter  som handlar om att kontrollera fakta angående deltagarnas  idéer och ambitioner.

 

Bilagor:

Video: